SA LLENGO DE SA PÀTRIA MALLORQUINA: S'HERÈNCIA DES RUM


HOLA AMIGOS, YA PODEIS IR A LA VERSION EN CASTELLANO DE MI BLOG CON ESTE LINK:


"SA LLENGO DE SA PÀTRIA MALLORQUINA: S'HERÈNCIA DES RUM" versa, entre altres aspectes, damunt s'origen de sa llengo mallorquina. Una cosa quedarà molt clara an es lector: sa llengo mallorquina no ès cap dialecte de sa llengo catalana.

El podeu adquirir a www.amazon.es (pitja es link)
lunes, 25 de octubre de 2010

ARTICLE BALEÀRIC O SALAT

Davant es fet que a ses escoles de ses Illes Balears se deixa a un costat s'ensenyança des nostro article definit, aquí expòs un petit resum de sa seva construcció per aquells illencs que el vulguin emprar. Així podran gaudir de sa seva complexitat i bellesa a l'hora d'escriure i deixar a un costat aquest estàndar barceloní importat des continent.


Sa característica principal de sa llengua baleàrica respecte de ses seves germanes de continent es s’article definit. A totes ses Balears llevat de sa localitat mallorquina de Pollença s’empra s’article salat a diferència des lalat o alveolar des continent.

Sa seva construcció ès aquesta:

- masculí singular:
o davant consonant: es (es cotxo, es llibre)
o davant vocal: s’ (s’ase, s’animal)
o darrera sa preposició “amb” i davant consonant: so (amb so cotxo) [no se dona a tots ets endrets de ses Balears]

- masculí plural:
o davant consonant: es (es cotxos, es llibres)
o davant vocal: ets (ets ases, ets animals) [a Eivissa s’empra “es”]
o darrera sa preposició “amb”: sos (amb sos cotxos, amb sos amics) [no se dona a tots ets endrets de ses Balears]

- femení singular:
o davant consonant: sa (sa cuina, sa casa)
o davant vocal: s’ (s’ànima, s’àguila)

- femení plural:
o davant consonant: ses (ses cuines, ses cases)
o davant vocal: ses (ses ànimes, ses àguiles)

Ses contraccions amb ses preposicions de i per són aquestes:

- masculí singular:
o de: des cotxo, des llibre
o per: pes cotxo, pes llibre

- masculí plural:
o de: des cotxos, des llibres
o per: pes cotxos, pes llibres

Amb sa preposició an no hi ha contracció:

- masculí singular: an es cotxo
- masculí plural: an es cotxos

S’article lalat també s’usa a ses Balears, encara que només en casos molt concrets, com són certes paraules i en locucions adverbials:

- davant es nom de ses hores: la una, les quatre, les onze
- davant noms referits a coses o éssers únics: el món, la Mare de Déu, el bisbe, el dimoni, l’amo, el cel, la mar, l’infern, el Bon Jesús, la mort, la vila, la Sala (s’ajuntament), l’Església (s’institució)
- ses expressions adverbials fets: a la fresca, a les bones, posar fil a l’agulla, estar a les fosques, anar vestit a l’ampla...